không tạo được thư mực ảnh nhỏ


Pokemon xy tập 85, Pokemon phần 19 tập 85, Hynoyakoma tiến hóa thành fiarrow